Maria Poveka Wedding Vase (1966)
5 ¾" diam x 9" tall
$27,500